Seminario di Ju Jitsu integrato e Kali Kalasag

Seminari di Arti Marziali Integrate Ju Jitsu e Kali Kalasag


Seminario ENDAS Arti Marziali Integrate Settore Ju Jitsu Integrato e Settore Kali Kalasag 2019


Seminario Arti Marziali Integrate Settore Ju Jitsu Integrato CSEN e Settore Kali Kalasag 2017

Leggi la rassegna stampa “ Seminario di Arti Marziali Integrate “